Вибіркові дисципліни

Що таке вибіркові дисципліни?

Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Де вони відображаються?

Вибіркові дисципліни відображаються в індивідуальному навчальному плані здобувача фахової перед вищої освіти (ІНПЗФПО)

ІНПЗФПО є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти. Обрані студентом вибіркові навчальні дисциплін – ОБОВ’ЯЗКОВІ до вивчення та включаються у додаток до диплому.

Який обсяг вибіркових дисциплін? Скільки дисциплін можна обрати?

ІНПЗФПО формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін у межах, встановлених Законом України «Про фахову передвищу освіту», з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. 

Що таке кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС)?

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

                                                Коли здійснюється вибір?

*У другому семестрі поточного навчального року на наступний рік навчання.

Ознайомитися  з переліком та анотаціями навчальних дисциплін

Список вибіркових дисциплін

  • Проконсультуватися (за потреби) з керівником групи, головою циклової комісії.
  • ЗДІЙСНИТИ ВЛАСНИЙ ВИБІР!

Написати заяву та подати її керівнику групи

Результат вибору – навчальні дисципліни, обрані більшістю від загальної кількості студентів академічної групи.

ВАЖЛИВО!

Студенти, які НЕ СКОРИСТАЛИСЯ своїм правом вибору навчальних дисциплін, будуть розподілені  в попередньо сформовані групи.

Список вибіркових дисциплін